[Projecte TEI] ASSETJAMENT/ACOSO/BULLYING

[CATALÀ]    [CASTELLANO]    [ENGLISH]

Benvolgudes famílies,

Des de l’Escola estem treballant per prevenir l’assetjament escolar.

El dia 18 de gener de 17,30 a 19,30 hi ha una sessió de formació per a pares i mares. La vostra participació és molt important. Hi haurà servei gratuït d’acollida per als nens i nenes. Uns dies abans us enviarem un recordatori a través de les agendes dels vostres fills. No oblideu confirmar llavors la vostra assistència. Però tot això, d’on surt?

El Programa TEI (Tutoria Entre Iguals) ha començat a caminar a la nostra escola. Aquest programa de prevenció de l’assetjament escolar té per objectiu millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta. Una de les seves fortaleses és que implica tota la comunitat educativa (alumnat, equip docent, famílies, personal no docent, …). El TEI està impulsat per un equip de la Universitat de Barcelona i actualment està implementat a 350 centres educatius amb molt bons resultats.

En el dia a dia de l’escola els nostres fills i filles es relacionen i és en aquesta relació on es donen molts dels seus aprenentatges socials. Per aquest motiu el programa es basa en la tutorització emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís esdevenen els pilars bàsics de la relació. En concret, cada any els alumnes de 5è de primària tutoritzaran els de 3r.

L’equip de mestres de la nostra escola i el personal del Servei de Migdia ja ha dut a terme una formació de 30 hores (la més completa i fora de l’horari escolar) per poder implementar el Programa TEI a l’escola. Els estem molt agraïts per la seva implicació! Ara ens toca a nosaltres! La nostra participació és cabdal. De fet, la implicació de la família en el programa és una de les claus del seu èxit. Per això el 18 de gener, en aquesta sessió  adreçada a mares i pares, se’ns facilitaran pautes per detectar l’assetjament escolar i  treballar conjuntament per la construcció d’una escola no violenta.

Us hi esperem a tots!

Àgora

————————————————————————————————————————

Queridas familias,

Desde la escuela estamos trabajando para prevenir el acoso escolar.

El día 18 de enero de 17,30 a 19,30 hay una sesión de formación para padres y madres. Vuestra participación es muy importante. Habrá servicio gratuito de acogida para los niños y niñas. Unos días antes os mandaremos un recordatorio a través de las agendas de vuestros hijos. No olvidéis confirmar entonces vuestra asistencia. Pero, y todo esto, ¿de dónde sale?

El Programa TEI (Tutoría Entre Iguales) ha empezado a andar en nuestra escuela. Este programa de prevención del acoso escolar tiene por objetivo mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta. Una de sus fortalezas es que implica a toda la comunidad educativa (alumnado, equipo docente, familias, personal no docente, …). El TEI está impulsado por un equipo de la Universidad de Barcelona y actualmente está  implementado en 350 centros educativos con muy buenos resultados.

En el día a día de la escuela nuestros hijos e hijas se relacionan y es en esta relación donde se dan muchos de sus aprendizajes sociales. Por este motivo el programa se basa en la tutoritzación emocional entre iguales donde el respeto, la empatía y el compromiso forman los pilares básicos de la relación. En concreto, cada año los alumnos de 5º curso de primaria tutorizarán a los de 3º.

El equipo de maestros de nuestra escuela y el personal del Servicio de Mediodía ya ha llevado a cabo una formación de 30 horas (la más completa y fuera del horario escolar) para poder implementar el Programa TEI a nuestra escuela. Les estamos muy agradecidos por su implicación! Ahora nos toca a nosotros! Nuestra participación es capital, de hecho la implicación de la familia en el programa es una de las claves de su éxito. Por eso el 18 de enero, en la sesión dirigida a madres y padres, se nos facilitarán pautas para detectar el acoso escolar y trabajar conjuntamente en la construcción de una escuela no violenta.

Os esperamos a todos!

Àgora

————————————————————————————————————————

Dear Families,

We are working together to prevent bullying at school.

On the 18th of January from 17.30 to 19.30, there will be a learning session for parents. Your participation is very important. A free service will be provided to look after the children during the meeting. A few days before the session we will send you a reminder in your children’s diaries. When you get it, don’t forget to confirm your attendance.

But what is the origin of this initiative?

The TEI Program (Tutoria Entre Iguals/ Peer tutoring) has begun to function in our school. This program is designed to prevent bullying by helping children to integrate in the school community and to work towards an inclusive, non-violent environment. One of the strengths of the program is that it involves the whole community (students, teachers, other staff and families …). The TEI Program is led by a team from the Universitat de Barcelona and is now being implemented in 350 educational centres with very good results.

Our sons and daughters interact with each other in everyday activities at school, and it is often in these relationships that they learn to socialise. Therefore, this program is based on emotional tutoring among equals, where respect, empathy and compromise become the basic pillars of relationships. In practice, this means that each year the 5th grade students tutor the 3rd grade students.

The teachers and lunch-time staff from our school have already attended a 30 hour training course (the longest training course and in their own free time) in order to implement the TEI Program. We are very grateful for their commitment! Now it is our turn! Our participation is very important. In fact, the families’ involvement in the program is essential for its success. That is why on the 18th of January, in this session for parents, we shall receive guidance on how to detect bullying and how to work together for an inclusive and non-violent school.    

Hoping to see you all there!

Àgora